آدرس مركزتحقيقات سلامت محيط و كار:

شاهرود-ميدان هفت تير-دانشگاه علوم پزشكي شاهرود-مركز تحقيقات سلامت محيط و كار

تلفن تماس:32395054-023