الف: در حيطه سلامت محيط زيست
1. تعيين مقدار و بررسي روشهاي حذف آلايندههاي اولويتدار (priority pollutants) با اثرات سرطانزايي، ناهنجاريزايي و جهشزايي در محيط زيست (آب، هوا، خاك، فاضلابهاي شهري و صنعتي)؛
2. بررسي روشهاي بهبود مديريت كيفيت منابع آب از نظر حفاظت حوزههاي آبريز به منظور جلوگيري از ورود آلايندههاي طبيعي، شهري، صنعتي، كشاورزي، دامي و… به منابع آب و كاهش هزينههاي تصفيه در تصفيهخانههاي آب و فاضلاب؛
3. بررسي روشهاي ارتقاي واحدهاي فرايندي تصفيهخانههاي آب و روشهاي بهرهبرداري از آنها با تاكيد برحذف تركيبات جانبي كلرزني(THMs)، تركيبات جانبي ازنزني (بروماتها)، حذف تركيبات آلي طبيعي(NOMs) از آب و نيز حذف آلايندههاي خاص؛
4. تلاش در جهت ورود به تحقيقات در زمينه كاربرد nanotechnology در تصفيه آب، فاضلاب و هوا؛
5. تلاش در جهت ورود به تحقيقات در زمينه كاربرد GIS در تصفيه آب، فاضلاب و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست؛
6. كاربرد روشهاي سلولی- مولكولي در مهندسي بهداشت محيط؛
7. بازيابي بيولوژيكي مواد آلي پايدار (Bioremediation)؛
8. بررسي راندمان سيستمهاي تصفيه فاضلاب و ارائه راهكار در جهت افزايش ظرفيت و بالابردن راندمان اين سيستمها؛
9. بررسي جنبههاي بهداشت عمومي آلايندههاي موجود در آب و هوا در جامعة در معرض؛
10. بررسي راههاي كاهش آلودگي هواي شهري ؛
11. بررسي آلودگي صدا در محيطهاي شهري و بزرگراهها و ارائه راهكار در جهت كاهش صدا؛
12. راهاندازي روشهاي جديد تعيين آلايندههاي سمي هوا، خاك، آب و ….
13. بررسي اثر آلودگي آب رودخانه ها بر خاك و محصولات كشاورزي؛
14. بررسي كيفيت آبهاي زيرزميني مناطق صنعتي؛
15. کنترل ناقلین؛
16. اقدامات بهداشت محیطی در شرایط اضطراری؛

ب: در حيطه سلامت محيط كار
1. ارزیابی ریسک ایمنی در صنایع شیمیایی با استفاده از متدهای نوین ارزیابی ریسک ایمنی مواد شیمیایی
2. ارزیابی وضعیت فضاهای آموزشی از دیدگاه ایمنی، عوامل فیزیکی محیط کار و استانداردهای ارگونومیکی
3. بررسی وضعیت بهره وری و رضایت شغلی از دیدگاه ارگونومی شناختی در فضاهای آموزشی
4. بررسی اعمال و شرایط ناایمن در رانندگان و ارزیابی ریسک خطرات جاده ای
5. تجزیه و تحلیل حوادث و خطاهای انسانی از دیدگاه اقتصادی و مالی
6. بررسی نقش استقرار سیستم های مدیریت یکپارچه در ارتقا و توسعه ایمنی در صنایع شیمیایی
7. نقش سیستم های مدیریت بحران در کنترل آثار ناشی از بالیا و حوادث غیر مترقبه
8. سنجش عوامل شيميايي زيان آور در صنايع مختلف
9. سنجش عوامل شيميايي زيان آور در صنايع مختلف
10. سنجش عوامل ارگونوميك محيط كار و صنايع و ارائه راهكارهاي اصلاحي
11. بررسی عوامل موثر بر کارایی ماسکهای گردوغبار مورد استفاده در صنایع
12. ارزیابی بیماریهای ناشی از آلودگی معدن
13. بررسی شاخص های اسپیرومتری در كارگران صنايع محتلف
14. بررسی علائم حیاتی کارگران در مواجهه با صدا
15. بررسی میزان استرس در پرسنل اورژانس
16. ارزیابی زیست محیطی خطر استفاده از مواد نانو
17. ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی در سیستم مدیریت بهداشت
18. بررسی سم شناسی عوامل زیان آور هوای محیط کار بر سلامت دستگاه تولید مثل کارگران
19. بررسی اثرات روانی سرب بر روی کارگران صنایع كاشي، فولاد و ريخته گري
20. تعيين شيوع بيماريهاي قلبي عروقي و استرس در كارگران صنايع مختلف