اهداف
• انجام پژوهش‌های بنيادي وكاربردي در بخش‌های مختلف محيط زيست و محيط كار
• ارائه راه حل مبتني بر شواهد علمي در خصوص مسائل زيست محيطي و محيط كار
• ارائه روشهاي علمي و كاربردي براي حمايت از ايمني كارگران
• جذب پژوهشگران و توسعه منابع انساني پژوهشگر
• بومي‌سازي فناوری‌های روز به منظور كاربردي كردن آن‌ها در زمينه حفظ سلامت محيط و كارگر
• تلاش براي ايجاد همکاری‌های داخلي و بين‌المللي مرتبط با سلامت محيط و كار
• حمايت دانشي صنايع و ساير ارگان‌های مربوطه جهت همسو كردن سياست‌گذاري آن‌ها با حفظ سلامت محيط زيست و محيط كار
• تمركز پژوهش‌ها در جهت نیازمندی‌های جامعه (انجام تحقيقات زيست محيطي جامعه‌نگر(

برنامه‌ها
• همكاري با صاحب نظران داخلي و خارجي به منظور استفاده از فناوری‌های نوين آموزشي و پژوهشي
• ايجاد ساختار لازم براي توسعه روابط با مراكز مشابه داخلي و خارجي
• ارتباط مداوم با صنايع و شركت‌هايي كه مشكلات عمده زيست محيطي استان به آن‌ها وابسته است
• تعيين اولویت‌های پژوهشي در زمينه سلامت محيط و كار
• شناسايي نيازهاي جامعه در زمينه سلامت محيط و كار
• تجاري‌سازي پژوهش‌هاي مرتبط با سلامت محيط و كار
• بررسي مشكلات و مسائل سازمان‌ها و صنايع ايجادكننده آلودگي
• توانمندسازي پژوهشگران در جهت كاربردي كردن نتايج پروژه‌های تحقيقاتي
• برگزاري کارگاه‌های آموزشي از قبيل: مقاله نويسي، رفرانس نويسي، روش تحقيق و…
• ارتباط با صدا و سيما جهت تهيه برنامه‌های آموزش عمومي
• كاربردي كردن پژوهش‌هاي مرتبط با سلامت محيط و كار و تجاري‌سازي آن‌ها
• ارتقاي كمي و كيفي توليدات علمي و پژوهشي مرتبط با سلامت محيط و كار