مطالب منتشر شده در دسته ی "جلسات شورای پژوهشی در سال جاري"

جلسه

جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه جلسه

ادامه مطلب »

جلسه دوم

جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم جلسه دوم رجلسه دوم

ادامه مطلب »

جلسه اول

جلسه اولجلسه اولجلسه اولجلسه اولجلسه اولجلسه اول

ادامه مطلب »